Welkom
Welkom Voor individuen Voor werkgevers Burnout en stress Workshops Werkwijze MdB coaching Klanten aan woord Publicaties Contact

Algemene Voorwaarden MdB CoachingArtikel 1 | Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met MdB coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden worden tijdens het eerste intakegesprek overhandigd en toegelicht.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving:

MdB coaching richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke en zakelijke ontwikkeling zulks in de meest ruime zin. MdB coaching is onderdeel van De Bont Organisatieadvies en in die hoedanigheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17202326

Artikel 3 | Definities:

Opdrachtnemer is in deze MdB coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van MdB coaching.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de coachingsgesprekken 1 exemplaar getekend retour.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst:

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar competentie. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt opdrachtnemer gebruik van intervisie. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

b. Opdrachtnemer heeft zich verbonden haar werkzaamheden uit te voeren onder de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches. (de volledige gedragscode is te downloaden op de site van NOBCO op www.nobco.nl)

c. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.

d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en Offertes:

a. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan.

b. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

d. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

e. In de overeenkomst zullen nadere prijsafspraken worden vastgelegd. Eventuele kosten van uit te voeren testen zullen apart worden doorberekend.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden:

a. Facturering vindt maandelijks plaats. Betaling dient te geschieden door overmaking op girorekeningnummer 2335082 ten name van MdB Coaching te Eindhoven. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van twee weken.

b. Bij niet-tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.

c. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtgever.

Artikel 7 | Duur en beëindiging:

a. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

b. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8  | Het verzetten van afspraken:

a. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening moeten brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding:

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingssessies.

b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

c. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid:

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingssessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

a. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient opdrachtnemer deze binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken.

b. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingrichting.

c. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing kunnen komen kan opdrachtgever een klacht indienen bij het NOBCO.

Klachten bij het NOBCO kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat, Postbus 2626, 2002 RC te Haarlem.